shoar1402
رمضان
payam_rahbar
 نوروز 1402

اخبار اختصاصی

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیست و هفتمین جشنواره ملی تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیست و هفتمین جشنواره ملی تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

1401/12/24
موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری سلامت

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری سلامت

1401/12/24
هیئت علمی پژوهشی دانشگاه در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پراستناد جهان

هیئت علمی پژوهشی دانشگاه در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پراستناد جهان

1401/12/24
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان

تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان

1401/12/24
برگزاری بیست و چهارمین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

برگزاری بیست و چهارمین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

1401/12/24
برگزاری چهارمین جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری چهارمین جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه

1401/12/23
 برگزاری بیست و  چهارمین  جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

1401/12/22
بازدید اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه از مرکز نگهداری  و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (مپنا) دانشکده پیراپزشکی لنگرود

بازدید اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه از مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (مپنا) دانشکده پیراپزشکی لنگرود

1401/12/20
برگزاری پنجمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری پنجمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

1401/12/16
بازدید  اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه از مرکز پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (مپنا) دانشکده داروسازی

بازدید اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه از مرکز پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (مپنا) دانشکده داروسازی

1401/12/16
 برگزاری بیست و  سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

برگزاری بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

1401/12/15
بازدید  اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه از مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (مپنا) دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

بازدید اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه از مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (مپنا) دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

1401/12/15
برگزاری بیست و سومین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

برگزاری بیست و سومین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

1401/12/10
 برگزاری نهمین کمیته تخصصی کارآزمایی بالینی دانشگاه

برگزاری نهمین کمیته تخصصی کارآزمایی بالینی دانشگاه

1401/12/08
برگزاری دومین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی دانشگاه

برگزاری دومین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی دانشگاه

1401/12/08
برگزاری ششمین جلسه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

برگزاری ششمین جلسه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

1401/12/07
 بازدید اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه از مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (مپنا) دانشکده پزشکی

بازدید اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه از مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (مپنا) دانشکده پزشکی

1401/12/02
برگزاری سومین جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری سومین جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه

1401/12/02
آرشیو
آرشیو