رحلت
 هفته جوانی جمعیت
payam_rahbar
shoar1402

اخبار اختصاصی

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیست و هفتمین جشنواره ملی تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیست و هفتمین جشنواره ملی تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

1402/03/10
موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری سلامت

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری سلامت

1402/03/10
هیئت علمی پژوهشی دانشگاه در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پراستناد جهان

هیئت علمی پژوهشی دانشگاه در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پراستناد جهان

1402/03/10
برگزاری چهارمین  جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

1402/03/10
 برگزاری چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

برگزاری چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

1402/03/08
 برگزاری  سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

برگزاری سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

1402/03/01
برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

1402/02/31
 برگزاری دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

1402/02/30
برگزاری سومین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

برگزاری سومین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

1402/02/27
 برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

1402/02/18
برگزاری دومین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

برگزاری دومین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

1402/02/13
برگزاری اولین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری اولین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

1402/02/09
 معارفه مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

معارفه مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

1402/02/06
برگزاری سومین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی دانشگاه

برگزاری سومین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی دانشگاه

1402/02/05
 برگزاری اولین کمیته تخصصی کارآزمایی بالینی دانشگاه

برگزاری اولین کمیته تخصصی کارآزمایی بالینی دانشگاه

1402/02/04
برگزاری اولین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

برگزاری اولین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

1402/01/30
 برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

1402/01/28
برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

1402/01/20
آرشیو
آرشیو